Barnvaccination

Idag finns det bara ett allmänt vaccinationsprogram i Sverige och det är det svenska barnvaccinationsprogrammet. Inom ramen för barnhälsovården och elevhälsan erbjuds alla barn vaccin som ger skydd mot tio olika sjukdomar:

  • rotavirusinfektion
  • polio
  • difteri
  • stelkramp
  • kikhosta
  • sjukdomar orsakade av Haemophilus influenzae typ b
  • mässling
  • påssjuka
  • röda hund
  • allvarlig sjukdom orsakad av pneumokocker

Utöver dessa tio så erbjuds dessutom alla flickor numera vaccin mot humant papillomvirus (HPV).

Folkhälsomyndigheten rekommenderar också vaccination mot hepatit B till alla spädbarn. Sedan 2016 erbjuds därför vaccination mot hepatit B inom regionala vaccinationsprogram i hela landet.

Landstingen ansvarar för att upphandla de vaccin som behövs för att förebygga sjukdomarna, och för att erbjuda vaccinationerna. Detsamma gäller kommuner och andra huvudmän inom skolväsendet med ansvar för elevhälsa. Undantaget är förskoleklass, där ansvaret bärs av landstingen.

Det allmänna vaccinationsprogrammet för barn regleras genom Folkhälsomyndighetens föreskrifter. Du kan läsa mer om barnvaccinationsprogrammet på Folkhälsomyndighetens hemsida.